វេជ្ជបណ្ឌិត​របស់​យើង

ក្រុម​ការងារ​ទាំង​អស់

FCC Provides a wide range of treatment options

FCC Provides a wide range of treatment options and services for gynecology, obstetrics and fertility.

Gynecology and Obstetrics

 • Injection medicine to prevent pre-term delivery
 • Irregular period, metrorragy, leucorrhea, Cervical Screening (pap-smear)
 • Obstetrics examination and pregnancy monitoring
 • Birth Spacing
 • Cervical cancer vaccine
 • Prenatal Downsyndrome screening
 • HPV DNA
 • Ultrasound 1st, 2nd and 3rd trimester
 • Vaccine for Hepatitis, Tetanus

Fertility Treatments

 • Specialized Fertility Consultation
 • Male and female infertility diagnosis, testing and treatment
 • Ovulation Induction/ stimulation
 • Intra Cytoplasmic Sperm Injection
 • In Vitro Fertilization
 • PGS – Pre-Implantation Genetic Screening and Family Balancing
 • Blastocyst Transfer
 • Eggs, sperm and embryos cryopreservation
 • PESA​- Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration
 • TESE – Testicular Sperm Extraction

Why Should I Choose FCC?

 • A state-of-the-art lab and facility in Cambodia
 • Top certified Cambodian and foreign infertility specialists and embryologists
 • Proven as high as the average success rates in the US and Europe (Ref ASRM)
 • The laboratory is consulted by Alpha environmental Inc., a world-class builder of Laboratories based in the United States of America
 • We value our patients
 • Affordable prices and unparalleled services
 • We adhere to principles of medical ethics and give personalized attention to every patient
 • We comply with the Cambodian law at large
 • Confidentiality is strictly kept
 • Located downtown of Phnom Penh

Patients can reap lots of benefits

 • Specialized consultations and treatments
 • No need to travel and stay abroad for these specialised consultations and treatments
 • Proved an average success rate like in the US yet 2 times cheaper
 • International standard and practice

ករណី​ជោគជ័យ

រីករាយដល់អ្នកនាងសុភ័ក្រ្ត និងស្វាមីដែលទទួលបានកូនស្រីភ្លោះដ៏ស្រស់ស្អាត

រីករាយដល់អ្នកនាងសុភ័ក្រ្ត និងស្វាមីដែលទទួលបានកូនស្រីភ្លោះដ៏ស្រស់ស្អាត

រីករាយដល់អ្នកនាងសុភ័ក្រ្ត និងស្វាមីដែលទទួលបានកូនស្រីភ្លោះដ៏ស្រស់ស្អាត ហើយក៏បាននាំមកសួរសុខទុកខាងក្រុមគ្រូពេទ្យ។ …
សូមចូលរួមអបអរសាទរដល់បងស្រីសុខ អេង

សូមចូលរួមអបអរសាទរដល់បងស្រីសុខ អេង

សូមចូលរួមអបអរសាទរដល់បងស្រីសុខ អេងដែលទេីបនឹងបានសម្រាលបានកូនប្រុសដែលគូរអោយស្រលាញ់។ …
អបអរសាទរដល់បងស្រីសុវណ្ណារ៉ា និងស្វាមីទីនី

អបអរសាទរដល់បងស្រីសុវណ្ណារ៉ា និងស្វាមីទីនី

អបអរសាទរដល់បងស្រីសុវណ្ណារ៉ា និងស្វាមីទីនី ដែលទទូលបានកូនស្រីដ៏គួរអោយស្រលាញ់។ …

ករណីជោគជ័យ​ដទៃ​ទៀត

មន្ទីរសម្រាកព្យាបាលកម្ពុជា